I.

Általános rendelkezések

 

1.      Az Egyesület neve:

 

Dél-Pesti Autóvadász és Polgárőr Egyesület

 

Az Egyesület rövidített neve:

 

D.A.P.E.

 

2.      Az Egyesület székhelye: 1196 Budapest, Hunyadi u. 173. fszt. 1.

 

3.      Az Egyesület célja:

 

Az Egyesület elsődleges célja, hogy

 

-       dél-pesti régióban segítséget nyújtson a körözött gépjárművek felkutatásához, kiszűréséhez,

-       a bűnüldözésben érintett szervek munkáját - a rendelkezésre álló technikai háttérrel - segítse, velük közreműködjön a közrend védelme, a közbiztonság javítása érdekében,

-       elősegítse a lakosság és a bűnüldöző szervezetek közötti bizalom kialakulását, erősítse együttműködésüket.

 

Az Egyesület célja továbbá, hogy a dél-pesti régióban a helyi
önkormányzati szervekkel együttműködve elősegítse az érintet kerületek közbiztonságának jobbá tételét.

 

A közreműködés és segítségnyújtás: e körben kizárólag nonprofit jellegű, társadalmi tevékenységet jelent.

 

4.      Az Egyesület céljait különösen a következő eszközökkel valósítja meg:

 

a)      polgárőr-tevékenység folytatása, így különösen az élet- és vagyonvédelem, közrend és közlekedésbiztonság védelme valamint a bűncselekmények megelőzése érdekében önkéntes tevékenység kifejtése;

b)     a polgárőr mozgalom népszerűsítése;

c)      bűnmegelőzéssel kapcsolatos ismeretterjesztés, tájékoztatás nyújtása;

d)     tájékoztató kiadványok publikálása;

e)      más, hasonló célú szervezetekkel, szövetségekkel kapcsolatok létesítése és a kapcsolatok folyamatos ápolása, részükre segítségnyújtás biztosítása.

 

Az e pontban körülírt tevékenységeket az Egyesület a tagjai illetve célja által érintett kívülálló érdeklődő személyek javára, a céljai megvalósítása érdekében - rendeltetésének megfelelően - haszonszerzési célzat nélkül, nonprofit jelleggel folytatja.

 

Az Egyesület által végzendő, a célnak megfelelő közhasznú tevékenység a Ksztv. 26.§

-        c/15. pont szerinti közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, illetve a

-        c/23. pont szerinti  bűnmegelőzés és áldozatvédelem.

5.      Az Egyesület tevékenységét elsősorban a Főváros dél-pesti régiójában (XVIII., XIX., XX., XXI. és XXIII. kerületek) fejti ki, a kapcsolattartás, az ismeretterjesztés és a társszervezeteknek történő segítségnyújtás révén azonban tevékenysége Magyarország egész területére kiterjed.

 

6.      Az Egyesület jogi személy.

 

7.      Az Egyesület (általános) közhasznúsági fokozatú társadalmi szervezet. A közhasznú jogállására tekintettel az Egyesület:

 

a)      nem zárja ki, hogy tagjain kívül más személy is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból,

b)      vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez,

c)      a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja,

d)      közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt,

e)      az Egyesület befektetési tevékenységet a Tagok Tanácsa által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.

 

Az Egyesület a közhasznú szolgáltatásaiból való részesedés lehetőségét társadalom minden tagja számára biztosítja oly módon, hogy a - különösen a közrend és közlekedésbiztonság védelme, a bűnmegelőzés és áldozatvédelem szolgálata érdekében végzett és kifejtett - polgárőr-tevékenységének folytatása során, a járőrszolgálatok végzése alkalmával és a bűnmegelőzéssel kapcsolatos ismeretterjesztés, tájékoztatás nyújtása során nem tesz különbséget saját tagjai illetve a társadalom más tagja között.

 

II.

A tagsági viszonnyal kapcsolatos rendelkezések

 

1.      Az Egyesület tagja lehet: az a természetes és jogi személy, aki vagy amely az Egyesület célkitűzéseit elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. Az Egyesület jogi személy tagjai jogaikat és kötelezettségeiket a bejegyzett képviselőik révén gyakorolják illetve teljesítik.

 

2.      A tagsági viszony létesítését kérő tag az Egyesület elnökéhez köteles belépési nyilatkozatát eljuttatni. A tagfelvétel az Elnökség hatáskörébe tartozik.

 

3.      A tagsági viszony az Elnökség döntésével jön létre.

 

4.      A tagok jogai:

 

a.)    a Tagok tanácsán a határozatok meghozatalában - amelynek során minden tagot egy szavazat illet meg - rendezvényen való részvétel,

b.)    az ügyintéző és képviseleti szervek tagjainak, az Egyesület tisztségviselőinek megválasztásában való részvétel,

c.)    a tisztségekre történő megválaszthatóság,

d.)    az Egyesületet érintő kérdésekben javaslattétel és véleménynyilvánítás.

 

5.      A tagok kötelezettségei:

 

a.)    az Alapszabály betartása,

b.)    a vezető szervek határozatainak végrehajtása,

c.)    a tagsági díj fizetése. A tagsági díjat minden hónap 8. napjáig kell az Egyesület bankszámlájára befizetni.

 

6.      A tagsági viszony megszűnik:

 

-       a természetes személy tag halálával (a halál tényével)

-       a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével,

-       a tag önkéntes kilépésével, ha a tag a kilépési szándékát az Elnökségnek bejelenti (a bejelentés tudomásulvételével)

-       fegyelmi büntetésként kizárással.

 

III.

Az Egyesület szervezete

 

1.      Az Egyesület szervei: a Tagok Tanácsa, az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság.

 

2.      Az Egyesület tisztségviselői: az elnök, a főtitkár, a szakmai igazgató mint az Elnökség tagjai továbbá az Ellenőrző Bizottság tagjai.

A tisztségviselőket a Tagok Tanácsa választja meg, ötéves időtartamra. A jelölés joga - indítványozási joga alapján - a tagságot illeti meg.

A tisztségviselőket a Tagok Tanácsa jogosult visszahívni, amennyiben azok nem teljesítik a tisztségükkel szemben támasztott követelményeket vagy magatartásukkal veszélyeztetik az Egyesület céljának elérését.

 

A Tagok Tanácsa

 

1.      Az Egyesület legfőbb szerve a Tagok Tanácsa, amely a tagok összességéből áll. A Tagok Tanácsát az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a főtitkár vezeti. A Tagok Tanácsán a jogi személy tagok bejegyzett képviselőjük útján vesznek részt.

 

2.      A Tagok Tanácsát szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal kell összehívni (rendes ülés). Az összehívásra az elnök jogosult. A meghívót a tagok részére a Tagok Tanácsa napját megelőzően 30 nappal kell kézbesíteni. A meghívónak tartalmaznia kell a Tagok Tanácsa idejét, napirendjét és helyét.

A Tagok Tanácsa ülései nyilvánosak.

 

A tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kezdeményezheti az elnöknél a Tagok Tanácsa összehívását (rendkívüli ülés).

      Az elnök 15 napon belül köteles intézkedni a Tagok Tanácsa összehívásáról, ha azt az Ellenőrző Bizottság indítványozza.

      A Tagok tanácsát össze kell hívni, ha azt az illetékes bíróság elrendeli.

     

      A Tagok Tanácsán olyan indítványok tárgyalhatók, amelyek a Tagok Tanácsa előtt legalább három nappal az Egyesület főtitkárához (írásban) beérkeztek. A Tagok Tanácsán résztvevők egyszerű szótöbbséggel további indítványok napirendre tűzését határozhatják el.

3.      A Tagok Tanácsa határozatképes ha azon a tagok 50%-a plusz 1 fő legalább jelen van. Amennyiben a Tagok Tanácsa határozatképtelen, a 30 napon belül történő másodszori összehívás esetén az eredeti napirendben szereplő kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben ennek feltételeiről a tagokat az eredeti meghívóban előre tájékoztatták.

 

4.      A határozathozatal módja: a Tagok Tanácsa határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket amelyre az Alapszabály minősített szótöbbséget és/vagy titkos szavazást ír elő.

Személyi kérdésekben a Tagok Tanácsa titkos szavazással határoz.

Az elnök illetve a tagok egyharmadának indítványa alapján a Tagok Tanácsa meghatározott ügyben - egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával - titkos szavazást rendelhet el.

 

5.      A Tagok Tanácsa kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

a.)    az Egyesület megalakulásának, feloszlásának valamint más egyesülettel való egyesülésének kimondása,

b.)    az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása. Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Tagok Tanácsa kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg, tárgyévet követő év 150. napjáig a Tagok Tanácsa egyhangú döntése alapján történik,

c.)    éves költségvetés elfogadása, megállapítása,

d.)    az Alapszabály és az Egyesület egyéb szabályzatainak  (így a fegyelmi szabályzatnak is) - amelyek nem lehetnek ellentétesek a jogszabályok illetve az Alapszabály rendelkezéseivel - jóváhagyása illetve módosítása,

e.)    az Egyesület szervei tagjainak (a tisztségviselőknek) megválasztása, azok visszahívása és lemondásuk elfogadása,

f.)      a gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása,

g.)    határozathozatal az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és az Egyesület álláspontjának kialakítása, az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni,

h.)    másodfokú döntéshozatal tagkizárási kérdésben,

i.)      a tagok által előterjesztett indítványok tárgyalása,

j.)      következő naptári évre esedékes tagsági díjak mértékének megállapítása,

 

6.      Minősített szótöbbség - azaz az összes tag legalább kétharmadának szavazata - szükséges:

 

a.)    az Alapszabály elfogadásához,

b.)    az Egyesület szervei tagjainak ( a tisztségviselőknek) megválasztásához,

c.)    az Egyesület feloszlása és más egyesülettel történő egyesülése kimondásához.

 

7.      Tagkizárás kérdésében másodfokon a Tagok Tanácsa jár el. Amennyiben az elsőfokú határozatot az Egyesületnek az a tagja, aki vagy amely azt sérelmesnek tarja - a határozat közzétételétől számított tizenöt napon belül - ezt írásban az elnöknél bejelenti, úgy az elnök köteles a Tagok Gyűlését legkésőbb e bejelentéstől számított 15 napon belül összehívni, és napirendi pontként a tagkizárás ügyét, a meghozható döntések lehetséges következményeivel együtt megjelölni.

 

8.      A Tagok Tanácsa határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

 

-       kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

-       bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

9.      Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A tisztségviselő illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

Az Elnökség

 

1.      Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a három tagú Elnökség látja el, tagjai: az elnök, a főtitkár valamint a szakmai igazgató.

 

2.      Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább havonta tartja. Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább öt nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökség határozatképes, ha azon annak tagjai teljes körűen megjelentek.

 

Határozatképtelenség esetén – legkésőbb egy héten belül – az Elnökség ülését ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülés is csak akkor határozatképes, ha azon az Elnökség tagjai teljes körűen megjelentek.

 

3.      Az Elnökség ülését az elnök vezeti. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

 

Az Elnökség ülésére – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.

 

4.      Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Tagok Tanácsa kizárólagos hatáskörébe.

 

5.      Az Elnökség feladata:

 

a.)    az Egyesület tevékenységének irányítása,

b.)    a Tagok Tanácsa előkészítése,

c.)    az Egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztések  megfogalmazása meg a Tagok Tanácsa számára,

d.)    az Egyesület költségvetésének kidolgozása, annak jóváhagyás és elfogadás véget a Tagok Tanácsa elé történő benyújtása,

e.)    a tagsági viszonyt megszüntető, kizáró elsőfokú határozat meghozatala,

f.)      döntés az egyéb, hatáskörébe utalt kérdésekben.

 

6.      Az Elnökség a két Tagok Tanácsa közötti időszakban végzett tevékenységéről a Tagok Tanácsa előtt beszámol, és intézkedéseit a Tagok Tanácsa hagyja jóvá. Az Elnökség döntéseiről két Tagok Tanácsa között tájékoztatja az Egyesület tagjait.

 

7.      Az Elnökség dönt első fokon a tagkizárás ügyében.

 

A kizárás okai:

 

-       a tag tevékenységével vagy magatartásával az Egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti,

-       a tag az esedékes tagsági díj-fizetési kötelezettségének az erre történt felszólítást követő 30 napon belül sem tesz eleget.

 

Az Elnökség az elsőfokú döntése meghozatala előtt köteles:

 

-       a tagot írásban tájékoztatni arról, hogy ülésén a tag kizárása kérdésében készült döntést hozni,

-       a tagot erre az ülésre írásban meghívni,

-       a tagnak az ülésen - a döntés meghozatala előtt, az ellene felhozott érvekkel szembeni -  védekezés lehetősét biztosítani.

 

Az Elnökség az elsőfokú döntésében köteles tájékoztatni a kizárt tagot a jogorvoslat lehetőségéről.

 

8.      Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

 

-       kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

-       bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

9.      Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Elnökség tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

 

A tisztségviselő (Elnökségi tag) illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

Ellenőrző Bizottság

 

1.      Az Ellenőrző Bizottság a Tagok Tanácsa által öt évre választott, három főből álló testület: ellenőrző szerv. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak sorából elnököt választ.

Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét - a hatályos jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően - maga állapítja meg.

A Ellenőrző Bizottság a Tagok Tanácsának felelős, és annak beszámolni tartozik.

 

2.      Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

 

Az Ellenőrző Bizottság üléseit az Ellenőrző Bizottság elnöke hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább öt nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.

 

Az Ellenőrző Bizottság határozatképes, ha azon annak tagjai teljes körűen megjelentek.

Határozatképtelenség esetén – legkésőbb egy héten belül – az Ellenőrző Bizottság ülését ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülés is csak akkor határozatképes, ha azon az Ellenőrző Bizottság tagjai teljes körűen megjelentek.

 

Az Ellenőrző Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, azokat az Ellenőrző Bizottság elnöke vezeti, azokról sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.

Az Ellenőrző Bizottság ülésére – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.

 

3.      Nem lehet a Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

 

a)      az Elnökség elnöke vagy tagja,

b)      az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c)      az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,

d)      az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója;

e)      a közhasznú szervezetekről szóló törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ki van zárva.

 

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet felügyelő szervének tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

Az Ellenőrző Bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

4.      Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: a tag jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni a Tagok Tanácsától, illetve az Egyesület munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni. Az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíjban illetve költségtérítésben részesülhetnek. Az Ellenőrző Bizottság tagjai megbízásukat az Alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják.

 

5.      A Ellenőrző Bizottság feladatai:

 

a.)    az Egyesület pénzügyi és gazdasági tevékenységének vizsgálata,

b.)    a tagsági díj fizetésének ellenőrzése,

c.)    az éves gazdálkodásról szóló jelentés benyújtása a Tagok Tanácsának.

 

6.      A Ellenőrző Bizottság az Egyesület iratait és gazdálkodását bármikor ellenőrizheti az Elnökségtől információt kérhet és indokolt esetben a Tagok Tanácsa összehívását kezdeményezheti illetve maga intézkedik a Tagok Tanácsa összehívása iránt.

 

7.      A Ksztv. 11. §-a alapján:

 

a)      a Ellenőrző Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását, melynek során a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja,

b)     a Ellenőrző Bizottság tagja az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha a jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik,

c)      a Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

-        az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,

-        a tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel,

 

d)     az elnök 15 napon belül köteles intézkedni a Tagok Tanácsa összehívásáról, ha azt az Ellenőrző Bizottság indítványozza, amely határidő eredménytelen eltelte esetén a Tagok Tanácsa összehívására a Ellenőrző Bizottság is jogosult;

e)      ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

Az elnök

 

1.      Az elnök megbízatása a megválasztás napjától öt évre szól. A mandátum lejárta után az elnök e tisztségre újra megválasztható.

 

2.      Az elnök feladatai:

 

a)      a Tagok Tanácsa és az Elnökség üléseinek levezetése,

b)      a Tagok Tanácsáról felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés,

c)      az Egyesület működésének irányítása,

d)      konferenciák és más rendezvények szervezése,

e)      utalványozási jog gyakorlása (e jog együttesen gyakorolható),

f)        az Egyesületet képviselete.

 

A főtitkár

 

1.      A főtitkár megbízatása a megválasztás napjától öt évre szól. A mandátum lejárta után az főtitkár e tisztségre újra megválasztható.

 

2.      A főtitkár feladatai:

a)      az elnök konzultánsaként történő együttműködés,

b)      az elnök akadályoztatása esetén a Tagok Tanácsának vezetése,

c)      a tagok tájékoztatása az Egyesület munkájáról,

d)      a Tagok Tanácsa és az Elnökség üléseinek előkészítése, azok működésének biztosítása, és a határozatok nyilvántartásának folyamatosan kezelése, illetve gondoskodás azok végrehajtásáról,

e)      utalványozási jog gyakorlása (e jog együttesen gyakorolható),

f)        az Egyesületet képviselete.

 

A szakmai igazgató

 

1.      A szakmai igazgató megbízatása a megválasztás napjától öt évre szól. A mandátum lejárta után a szakmai igazgató e tisztségre újra megválasztható.

 

2.      A szakmai igazgató feladatai:

 

a)      az Egyesület szakmai tevékenységének irányítása,

b)      az elnök konzultánsaként történő együttműködés,

c)      a Tagok Tanácsa és az Elnökség üléseinek előkészítése során, a főtitkár munkájának szakmai támogatása,

d)      az Egyesület érdekében történő széleskörű kapcsolattartás,

e)      az Egyesület internetes honlapján megjelenítendő információk tartalmi felügyelete.

 

IV.

Az egyesület képviselete

 

Az Egyesület képviseletére az elnök és a főtitkár önállóan jogosult. A bankszámla felett az elnök és a főtitkár együttesen jogosult rendelkezni.

 

 

V.

Az egyesület gazdálkodása

 

1.      Az Egyesület vagyoni eszközei

 

Az Egyesület bevételei:

 

a)      tagsági díjakból származó bevétel,

b)      adományozóktól a közhasznú célra vagy a működési költségek fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,

c)      a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,

d)      az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,

e)      az Egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevétel,

f)    a vállalkozási tevékenységből származó bevétel,

g)      egyéb bevételek.

 

Az Egyesület tagjai tagsági díjat fizetnek, melynek mértékét, esedékességét és módját a Tagok Tanácsa állapítja meg.

 

2.      Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása

 

Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására - Elnöksége útján - éves költségvetést készít. A következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az elnök terjeszti a Tagok Tanácsa elé jóváhagyás és elfogadás végett.

 

A kifizetések elnöki és főtitkári aláírás (utalványozás) alapján teljesíthetők.

 

3.      Az Egyesület gazdálkodását az I. fejezet 7. pontjában megfogalmazottakra tekintettel folytatja.

 

4.      Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok az Egyesület kötelezettségeiért a tagsági díj befizetéséig vállalnak felelősséget, saját vagyonukkal nem felelnek.

 

5.      Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról, annak sorsáról a Tagok Tanácsa rendelkezik. Az Egyesület megszűnik, amennyiben a Tagok Tanácsa a szavazatok kétharmadának többségével kimondja a feloszlást vagy más társadalmi szervezettel való egyesülést. Az Egyesület megszűnik akkor is, ha a Bíróság feloszlatja, vagy a megszűnését megállapítja.

 

VI.

Nyilvántartás, tájékoztatás és nyilvánosság

 

1.      A Tagok Tanácsa és az Elnökség üléseiről minden esetben sorszámozott jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya, illetve nyílt szavazás esetén a döntést támogatók és ellenzők személye. A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni.

A Tagok Tanácsán felvett jegyzőkönyvet az elnök - akadályoztatása esetén a főtitkár - és egy hitelesítésre felkért tag írja alá.

Az Elnökség ülésén felvett jegyzőkönyvet az Elnökség valamennyi tagja aláírja.

 

2.      A Tagok Tanácsa és az Elnökség a döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület székhelyén kifüggeszti (közzététel). E döntések tartalmát az Egyesület az internetes honlapján is megjeleníti.

 

3.      Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet.

 

4.      Az Egyesület az internetes honlapján keresztül nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

 

5.      Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente egyszer országos terjesztésű sajtótermékben nyilvánosságra hozza, közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján - ennek hiányában egyéb módon - a nyilvánosság számára elérhető módon közzéteszi.

 

VII.

Az egyesület megszűnése

 

Az Egyesület megszűnik, ha:

 

a.)    feloszlását vagy más társadalmi szervezettel (egyesülettel) egyesülését a Tagok Tanácsa kétharmados szótöbbséggel kimondja,

b.)    a bíróság föloszlatja,

c.)    a bíróság az Egyesület megszűnését megállapítja.

 

VIII.

Záró rendelkezések

 

1.      Az Egyesület a székhelye szerint illetékes bíróság nyilvántartásba vételével jön létre, ezzel nyeri el jogi személyiségét és közhasznúsági besorolását.

 

2.      Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet – az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 14. § (1) bekezdése alapján – az ügyészség gyakorolja.

 

3.      Jelen Alapszabályt az Egyesület a 2/2006.02.23. számú alakuló Tagok Tanácsa határozatával fogadta el.

 

4.      Az Egyesület elnöke a jelen okirat elkészítésével, valamint az Egyesület bírósági bejegyzésével kapcsolatos eljárásban való képviselettel megbízza a Czárán Ügyvédi Irodát (székhelye: 1096 Budapest, Ernő u. 30-34. I/104., képviseli: dr. Czárán István ügyvéd).

 

5.      A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. tv. Ptk.), az 1989. évi II. tv. és az 1997. évi CLVI. tv. (Ksztv.) rendelkezései az irányadók.

 

 

Budapest, 2006. március 25.

 

 

 

 


Somodi Roland

Elnök

 

 

 

 


                                 Bohnert Tamás                                        Nagy Gábor

                                      Főtitkár                                           Szakmai igazgató

 

 

Szerkesztette és ellenjegyezte: